Έργα ως Φορέας

Προμήθεια Περιπολικού Σκάφους και Περιπολικών Οχημάτων για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής

Τομέας: Θαλάσσια Επιτήρηση και Στρατηγική Ασφάλειας
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: "2. Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 9b. Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών"
Διακαιούχος: Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων (ΔΕΜ)
Προϋπολογισμός: 800.000,00
Στόχος του έργου: Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους
Προγράμματα: Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων (ΔΕΜ)

Προμήθεια περιπολικών σκαφών 16-19,5 μέτρων

Τομέας: Θαλάσσια Επιτήρηση και Στρατηγική Ασφάλειας
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 3. Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ / 3.3. Στήριξη της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιβολής, ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης δίχως αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης
Διακαιούχος: Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων (ΔΕΜ)
Προϋπολογισμός: 26.000.000,00
Στόχος του έργου: Παροχή στήριξης για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή, με ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, χωρίς αύξηση του διοικητικού φόρτου
Προγράμματα: ΕΠΑΛΘ ΕΤΘΑ

Εξοπλισμός λιμένων της χώρας αναφορικά με την εφαρμογή του κώδικα ασφαλούς διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων

Τομέας: Λιμενική Πολιτική – Θαλάσσιοι Λιμένες και Ναυτιλιακές Υποδομές
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 7i. Στήριξη πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών επενδύοντας στο δίκτυο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
Διακαιούχος: Φορείς Διαχείρισης Λιμένων
Προϋπολογισμός: 12.078.639,00
Στόχος του έργου: Ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και της αποτελεσματικότητας της έρευνας και διάσωσης στην θάλασσα
Προγράμματα: ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ

Προμήθεια σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Τομέας: Θαλάσσια Επιτήρηση και Στρατηγική Ασφάλειας
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 7i. Στήριξη πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών επενδύοντας στο δίκτυο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
Διακαιούχος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΔΕΜ)
Προϋπολογισμός: 40.400.000,00
Στόχος του έργου: Ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και της αποτελεσματικότητας της έρευνας και διάσωσης στην θάλασσα
Προγράμματα: ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΣ
  • Sidebar Icons