Έργα ως Φορέας

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου

Τομέας: Θαλάσσια Επιτήρηση και Στρατηγική Ασφάλειας
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική / Ολοκληρωμένη θαλάσσια εποπτεία
Διακαιούχος: ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας
Προϋπολογισμός: 4.000.000,00
Στόχος του έργου: Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός Συστήματος Επιτήρησης που θα παρέχει τις αναγκαίες, για σκοπούς ασφάλειας, επιχειρησιακές δυνατότητες προς Λιμενικές Αρχές και Επιχειρησιακά Κέντρα. Παράλληλα, το εν λόγω σύστημα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο για την παροχή Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πλοίων (VTS), όπως αυτές προσδιορίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες του IMO και τις σχετικές συστάσεις του IALA, καθώς και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων Υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης.
Προγράμματα: ΕΠΑΛΘ

Προμήθεια συσκευών AIS, παρελκόμενου εξοπλισμού και λογισμικού

Τομέας: Ακτοπλοΐα - Θαλάσσιες Μεταφορές
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική / Ολοκληρωμένη θαλάσσια εποπτεία
Διακαιούχος: ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας
Προϋπολογισμός: 850.000,00
Στόχος του έργου: Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση του δικτύου παράκτιας υποδομής AIS της χώρας μας μέσω της προμήθειας δέκα (10) σταθμών βάσης (base stations) και ενενήντα τριών (93) δεκτών (receivers) του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης πλοίων (Automatic Identification System – AIS), καθώς και λογισμικού ολοκληρωμένης διαχείρισής τους.
Προγράμματα: ΕΠΑΛΘ

Μελέτη και Ανάπτυξη Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας

Τομέας: Ακτοπλοΐα - Θαλάσσιες Μεταφορές
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική / Ολοκληρωμένη θαλάσσια εποπτεία
Διακαιούχος: ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας
Προϋπολογισμός: 2.337.000,00
Στόχος του έργου: Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος, στο οποίο υποβάλλονται πληροφορίες πριν τον κατάπλου πλοίων σε ελληνικούς λιμένες ή κατά τον απόπλου από αυτούς και αποτελεί τον τόπο στον οποίο οι πληροφορίες δηλώνονται μια φορά από τους υπόχρεους και ακολούθως διατίθενται ηλεκτρονικά στις διάφορες αρμόδιες εθνικές αρχές και στα κράτη μέλη.
Προγράμματα: ΕΠΑΛΘ

Επέκταση – Αναβάθμιση Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας

Τομέας: Ακτοπλοΐα - Θαλάσσιες Μεταφορές
Προτεραιότητα/Κατηγορία Δράσης: 7i. Στήριξη πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών επενδύοντας στο δίκτυο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) / 6.8.1: Εγκατάσταση, βελτίωση συστημάτων διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ασφάλειας ναυσιπλοΐας και έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα
Διακαιούχος: ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας
Προϋπολογισμός: 500.000,00
Στόχος του έργου: Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση – επέκταση του συστήματος της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας, ώστε να είναι συμβατό με τις απαιτήσεις του SafeSeaNet version 5 (SSN v5). Επιπλέον, θα παρασχεθούν υποσυστήματα Επιχειρησιακής Ευφυίας (Business Intelligence), παρακολούθησης λειτουργίας κρίσιμων τμημάτων της εφαρμογής (application monitoring) και δευτερογενούς επεξεργασίας δεδομένων, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος.
Προγράμματα: ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ
  • Sidebar Icons