Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025

Βάσει του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», άρθρα 118-141 (ΦΕΚ Α΄167/30-10-2019) καταρτίστηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με στόχο τον μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό προγραμματισμό αξιοποίησης των εθνικών πόρων του ΠΔΕ, με βάση τις κατευθύνσεις και τις ανάγκες που προκύπτουν από ένα σχέδιο ανάπτυξης της χώρας για την παραγωγική ανάταξη, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και σε συνέχεια των Εγκυκλίων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συστάθηκε με την Αρ. Πρωτ.: Ε.Δ.ΕΣΠΑ/Α/2205/13-05-2020 Απόφαση (ΑΔΑ: 9ΦΖΑ4653ΠΩ-1Ρ5) , η Ομάδα Κατάρτισης του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΤΠΑ ΥΝΑΝΠ) στο πλαίσιο σχεδιασμού του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)” υπό τον συντονισμό της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ.Με μέριμνα της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ, κάνοντας χρήση της Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του άρθρου 139 του παραπάνω νόμου, καταρτίστηκε Σχέδιο προς διαβούλευση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο του σχεδιασμού του ΕΠΑ 2021-2025, το οποίο αποτελεί την πρόταση του ΥΝΑΝΠ για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και την προβλεπόμενη διαδικασία ένταξης και υλοποίησης των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

Στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΝΑΝΠ αποτυπώνονται οι αναπτυξιακοί στόχοι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στους τομείς αρμοδιότητάς του.Το σχέδιο αναρτήθηκε προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ, προκειμένου οι πολίτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι να καταθέσουν τυχόν σχόλια ή απόψεις επί του περιεχομένου του. 

Στο παρόν στάδιο, ολοκληρώθηκε η κατάρτιση της απαιτούμενης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΝΑΝΠ η οποία έχει σταλεί προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Θα ακολουθήσει και η δημόσια Διαβούλευσή της, ενώ στα μέσα Σεπτέμβρη, σχεδιάζεται η υποβολή του σχεδίου του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΝΑΝΠ, συνοδευόμενου από τη ΣΜΠΕ, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για οριστική έγκριση και ενεργοποίηση του Τομεακού Προγράμματος του ΥΝΑΝΠ.

  • Sidebar Icons